Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met de algemene leveringsvoorwaarden van TMS Training & Management Services BV, hierna te noemen TMS.

2. Inschrijving
De inschrijving voor een training kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

3. Uitnodiging
Na ontvangst van de inschrijving zal TMS, uiterlijk twee weken voor aanvang  van de training een uitnodiging verzenden.

4. Facturering en betaling
Separaat wordt een factuur verstuurd. Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de training door TMS te zijn ontvangen. Bij gebreke van tijdige betaling, heeft TMS het recht toelating tot de training te weigeren.
Zulks onverminderd haar recht om alsnog betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. Alle kosten die TMS tengevolge van niet tijdige betaling moet maken, zoals incassokosten, zijn voor rekening van degene die voor de training heeft ingeschreven. De buitengerechtelijke incassokosten van TMS worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 110,-.

5. Het niet doorgaan van de training
TMS behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van een trainer of in geval van andere onvoorziene omstandigheden, een training/workshop niet door te laten gaan en bij overbezetting, in overleg met de deelnemers, een latere datum vast te stellen. Zulks met uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van trainingen.

6. Annulering
Bij annulering of verzoek tot wijziging van data, gelden de volgende voorwaarden:
–  tot 14 kalenderdagen voor aanvangsdatum wordt 50% van de prijs in rekening gebracht
–  tussen 14 en 7 kalenderdagen voor aanvangsdatum 90%
–  na 7 kalenderdagen voor aanvangsdatum 100%.

7. Auteursrechten
Al het materiaal van de training en de documentatie, die door TMS wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd en mag dientengevolge niet – zonder de uitdrukkelijke toestemming van TMS in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een training (of gedeelte daarvan) is verboden.

8. Aansprakelijkheid
TMS is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan degene die voor de training/workshop heeft ingeschreven of aan enig andere deelnemer. Aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of grote schuld van TMS of haar personeel wordt niet uitgesloten.

9. Trainingsprijzen
De in de prijslijst vermelde prijzen gelden per deelnemer. TMS behoudt zich het recht voor de prijzen
tussentijds te wijzigen.

10. Slotbepalingen
Deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze voorwaarden en overeenkomsten voortvloeien, zullen voor de bevoegde rechter te Utrecht worden gebracht, behoudens indien enige vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort.